Semalt: Birnäçe howp bilen forumlary ýok etmek isleýärsiňizmi? Meşhur Python kitaphanalary bu meseläni ýeňilleşdirer

Habar tagtasy diýlip hem atlandyrylýan forum, adamlar tekst habarlary görnüşinde gepleşik geçirýän diskussiýa sahypasydyr. Forumlar söhbetdeşlik otagyndan tapawutlanýar we olar bilen baglanyşykly belli bir jedeller bar. Ulanyjylaryň giriş derejesine ýa-da forum gurnalanlygyna baglylykda, habar görünmezden ozal moderatorlar tarapyndan tassyklanmaly bolup biler. Ordinaryönekeý adamlar üçin forumlary birnäçe sapak bilen çyzyp bolmaz. Şeýle-de bolsa, internet forumlaryndan peýdaly maglumatlary çykarmak üçin dürli Python kitaphanalaryny ulanyp bilersiňiz.

Forumlary gyrmak üçin Python kitaphanalary:

Python bilen işlemek aňsat bolany üçin dürli derslerde we pudaklarda giňden ulanylýar. Oňa goşmaçalar we kitaphanalar ýaly üçünji tarap taslamalarynyň köpüsi kömek etdi. Programmistler we işläp düzüjiler dürli Python kitaphanalaryny sary sahypalardan, ak sahypalardan, diskussiýa forumlaryndan we dinamiki saýtlardan maglumatlary döwmek üçin ulanyp bilerler. Iň meşhur kitaphanalaryň käbiri aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy.

1. Pyglet

Multimediýa we grafika üçin platforma çarçuwasydyr. Bu Python kitaphanasyny onlaýn forumlary gyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Pyglet tekst habarlaryna we suratlara aňsat girýär. Şeýle hem dürli ses we wideo faýllaryny nyşana alyp, web sahypalaryndan we forumlardan e-poçta salgylaryny alyp bilersiňiz. Bu çarçuwa Linux, Windows we Mac OS X bilen gabat gelýär we BSD tarapyndan ygtyýarlandyrylýar.

2. Peewee

Ara alyp maslahatlaşma forumlaryndan we hususy bloglardan maglumat ýygnamak we çykarmak üçin kiçijik, ýöne güýçli Python kitaphanasy. Peewee-iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, maglumatlar bazasynyň çeşmelerine girmek üçin ygtybarly we programma ýoluny üpjün etmegidir. Bu kitaphananyň kömegi bilen teksti we suratlary aňsatlyk bilen döwüp bilersiňiz we alnan maglumatlary gaty diskiňize ýazdyryp bilersiňiz. Dürli bölek satyjylar Peewee-den bäsdeşleriniň saýtlaryndan maglumatlary döwmek üçin ulanýarlar.

3. Bölünmek

“Splinter” iň oňat we iň peýdaly “Python” kitaphanalarynyň biridir. Dürli web programmalaryny barlamaga we tordan maglumatlary döwmäge kömek edýär. “Splinter” birnäçe sürüjiden Firefox we Chrome ýaly brauzerler bilen işlemegini talap edýär. Web sahypalaryndan, sary sahypalardan we diskussiýa forumlaryndan maglumatlary aýyrmak isleseňiz, bu Python kitaphanasy işiňizi ep-esli ýeňilleşdirer.

4. Ok

Ok bilen, dinamiki saýtlardan, elektron söwda web sahypalaryndan, syýahat portallaryndan, ak sahypalardan, diskussiýa forumlaryndan we habar beriş serişdelerinden maglumatlary aňsatlyk bilen döwüp bilersiňiz. Iň oňat we iň ygtybarly Python kitaphanalarynyň biridir. Ok, interaktiw aýratynlyklary we opsiýalary bilen iň meşhurdyr we döredijiler we programmistler üçin amatlydyr. Gyrylan maglumatlaryňyza özboluşlylygy goşmaga kömek edýär we WordPress saýtlary üçin dürli pluginleri hödürleýär.

5. Islegler

Islegler Python üçin meşhur HTTP kitaphanasydyr. API-ler bilen aňsatlyk bilen aragatnaşyk saklap, islegleri ulanyp web sahypalaryňyzy indeksläp bilersiňiz. Geň zat, bu Python çarçuwasy internet forumlaryny we web sahypalaryny gyrmaga kömek edýär.

6. Gözel çorba

“BeautifulSoup” XML we HTML faýllaryndan maglumatlary çykarmaga ukyply. Agajy derňemäge we bir wagtyň özünde birnäçe web gyrmak meselelerini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Web mazmunyny aňsatlyk bilen redaktirläp we tertipläp we BeautifulSoup ulanyp diskussiýa forumlaryny çykaryp bilersiňiz. MATLAB bilen deňeşdirip boljak funksiýalary hödürleýär.

mass gmail